2024-02-07

Informacija žuvininkystės produktų importuotojams, vežantiems žuvininkystės produktus į trečiąsias šalis

Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (toliau – Reglamentas Nr. 1005/2008), 14 str. 2 dalis numato, kad žuvininkystės produktų importuotojai, siekdami importuoti žuvininkystės produktus, perdirbtus trečiojoje šalyje, kuri nėra vėliavos valstybė, privalo pateikti atsakingoms tos šalies tarnyboms Pranešimą, numatytą Reglamento Nr. 1005/2008 IV priede (Processing Statement dokumentą). Lietuvos importuotojai privalo pateikti minėtą dokumentą importuodami žuvininkystės produktus į trečiąsias šalis, pvz., Jungtinę Karalystę.

Processing Statement dokumentas turi būti pasirašytas ir patvirtintas vėliavos valstybės atsakingos institucijos.

Žuvininkystės tarnyba primena, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo“ Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra paskirtas kompetentinga institucija, atsakinga už  Pranešimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 IV priede, išdavimą ir tvirtinimą, eksporto ir reeksporto dokumentų tikrinimą, Nemanipuliavimo sertifikato išdavimą.