Lygių galimybių politika

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

(patvirtinta Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2028-10-15 įsakymu Nr. V1-93)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lygių galimybių Žuvininkystės tarnyboje principus ir jų įgyvendinimo darbe sąlygas bei tvarką.

2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti, kad visiems Žuvininkystės tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), į Žuvininkystės tarnybą besikreipiantiems dėl darbo asmenims būtų taikomi vienodi reikalavimai, susiję su atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme.

II SKYRIUS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

4. Žuvininkystės tarnyba organizuoja savo veiklą, neatsižvelgdama į lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, ir kuria tokią aplinką, kurioje:

4.1. visiems darbuotojams užtikrintos vienodos darbo sąlygos;

4.2. pripažįstami ir vertinami visų darbuotojų individualūs skirtumai;

4.3. skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui;

4.4. kiekvienas darbuotojas jaustųsi gerbiamas;

4.5. kiekvienas darbuotojas galėtų panaudoti savo gebėjimus;

4.6. visiems darbuotojams sudarytos vienodos galimybės karjerai, galimybės derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai;

4.7. visiems darbuotojams sudarytos vienodos galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties;

4.8. visiems darbuotojams suteikiamos vienodos lengvatos;

4.9. naudojami vienodi darbo ir darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai;

4.10. už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokamas vienodas darbo užmokestis;

4.11. asmenims, norintiems dirbti Žuvininkystės tarnyboje, taikomi vienodi atrankos kriterijai, nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas;

4.12. naudojami vienodi atleidimo iš darbo ir iš valstybės tarnybos kriterijai.

5. Visi darbuotojai privalo laikytis šios politikos, kad būtų užtikrintos lygios galimybės ir išvengta diskriminacijos. Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o šie neturi jų persekioti ar imtis kitų poveikio priemonių prieš tokius darbuotojus, kurie pateikia nepagrįstus įtarimus.

6. Šio Aprašo nuostatų pažeidimas gali būti laikomas tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

7. Žuvininkystės tarnyboje nustatyti diskriminacijos atvejai nedelsiant perduodami tirti lygių galimybių kontrolieriui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

8. Žuvininkystės tarnyba imasi priemonių ir užtikrina, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių.

9. Žuvininkystės tarnyba imasi priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą. Priemonės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neapsunkinti Žuvininkystės tarnybos pareigų.

10. Siekiant užtikrinti efektyvų lygių galimybių įgyvendinimą Žuvininkystės tarnyboje, iš proporcingo vyrų ir moterų skaičiaus sudaroma lygių galimybių įgyvendinimo komisija. Ši komisija ne rečiau kaip kartą per metus vertina lygių galimybių situaciją Žuvininkystės tarnyboje, rengia ir Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtina lygių galimybių įgyvendinimo planą bei priemones, kuriomis bus siekiama pagerinti lygių galimybių situaciją Žuvininkystės tarnyboje.

11. Apibendrinta informacija apie Žuvininkystės tarnybos lygių galimybių situacijos analizę skelbiama svetainėje zuv.lt.

III SKYRIUS

NAUJŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR JAU ESAMŲ DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS

12. Žuvininkystės tarnyba pritaria darbuotojų įvairovei ir siekia užtikrinti, kad su visais asmenimis, norinčiais dirbti Žuvininkystės tarnyboje, būtų elgiamasi sąžiningai ir jų tinkamumas eiti tam tikras pareigas Žuvininkystės tarnyboje būtų vertinamas atsižvelgiant į jų sugebėjimus, patirtį ir kvalifikaciją.

13. Visų lygių darbuotojų konkursų ir atrankų procesas Žuvininkystės tarnyboje vykdomas sistemingai.

14. Bendrieji ir specialieji reikalavimai kiekvienai Žuvininkystės tarnybos patvirtintai pareigybei aiškiai nustatomi pareigybių aprašymuose.

15. Informacija apie Žuvininkystės tarnybos organizuojamus konkursus ir atrankas (ieškomus darbuotojus) teisės aktų nustatyta tvarka yra skelbiama Žuvininkystės tarnybos interneto tinklalapyje. Skelbimų tekstas apie laisvas darbo vietas Žuvininkystės tarnyboje yra rengiamas taip, kad galimybę dalyvauti konkurse dėl laisvos darbo vietos turėtų visi pretendentai, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

16. Priimant į darbą Žuvininkystės tarnyboje taikomi vienodi atrankos kriterijai ir sąlygos, siejami su pretendento kvalifikacija bei gebėjimais atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17. Žuvininkystės tarnybos konkursų ir atrankų komisijų nariai įgyvendina Žuvininkystės tarnybos lygių galimybių politiką.

18. Visi klausimai, užduodami pretendentams į laisvas darbo vietas, yra susiję su atrankos kriterijais. Negalima užduoti jokių klausimų apie kandidato lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, įgalumą, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą, daryti prielaidų apie kandidato vaidmenį namuose ir šeimoje, tiek, kiek tai tiesiogiai nesusiję su Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui.

19. Neįgaliems pretendentams, kurie tai nurodys kreipdamiesi dėl Žuvininkystės tarnybos paskelbtų konkursų ir atrankų, bus sudaromos atitinkamos sąlygos pokalbių metu (pvz., lengvai pasiekiamos patalpos, kuriose vyksta konkursai ir atrankos), taip suteikiant lygias galimybes su kitais pretendentais.

20. Visiems Žuvininkystės tarnybos darbuotojams taikomi vienodi teisės aktuose nustatyti atleidimo iš darbo pagrindai ir atleidimo iš darbo kriterijai, susiję su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu ir kitomis aplinkybėmis ar imperatyviai nustatyta apsauga, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme. Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS

21. Žuvininkystės tarnyba, atsižvelgdama į strateginius tikslus ir finansines galimybes, organizuoja darbuotojų mokymus, kurie:

21.1. gerina darbuotojų supratimą apie diskriminacijos ir išankstinių nuostatų, susijusių su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padėtimi, tikėjimu, įsitikinimais ar pažiūromis, amžiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religija, paplitimą ir kenksmingumą;

21.2. supažindina darbuotojus su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi ir sąlygomis, kada ji gali atsirasti ir kaip jos galima išvengti;

21.3. supažindina darbuotojus su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje;

21.4. padeda vadovams ir darbuotojams elgtis taip, kad būtų išvengta lygių galimybių politikos ir teisės aktų pažeidimų.

V SKYRIUS

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS, NUSTATANT DARBO UŽMOKESTĮ IR SUDARANT SĄLYGAS KARJERAI

22. Žuvininkystės tarnyboje yra patvirtinta darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

23. Nustatant darbo užmokestį konkretiems Žuvininkystės tarnybos darbuotojams yra vadovaujamasi objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie gali būti nustatyti atskiruose dokumentuose. Nustatant darbo užmokestį draudžiama atsižvelgti į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.

24. Visiems darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pat atlyginimas neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą. Toks pat darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui, siekiančiam savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.

25. Kriterijai, kuriais yra vadovaujamasi atrenkant kandidatus aukštesnėms pareigoms, yra susiję tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje, nė vienas darbuotojas negali būti diskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

26. Metinis ar kito periodo darbuotojų darbo rezultatų vertinimas yra atliekamas vadovaujantis ir taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo profesija darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ APSAUGA

27. Žuvininkystės tarnyba imasi priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos.

28. Žuvininkystės tarnybos darbuotojai ir pretendentai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę raštu kreiptis į Žuvininkystės tarnybos direktorių ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia darbuotojo teises ar jį diskriminuoja.

29. Žuvininkystės tarnyba, gavusi darbuotojo ar kandidato į laisvą darbo vietą skundą dėl lygių galimybių pažeidimo ar diskriminacijos, tokį skundą nedelsdama perduoda nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ar kitai kompetentingai institucijai. Informacija apie tokį skundą yra laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu.

30. Žuvininkystės tarnyba galimo pažeidimo tyrimo metu bendradarbiauja su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikia visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti.

31. Bet koks persekiojimas, priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar pretendentą užimti laisvą darbo vietą, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiamas ir yra laikomas tarnybiniu nusižengimu ar darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma tarnybinė atsakomybė.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Aprašas yra peržiūrimas ir, jei reikia, atnaujinamas ne rečiau nei vieną kartą per metus arba pasikeitus Lygių galimybių politikos reguliavimo teisės aktams.

33. Darbuotojai su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis jame nustatytų įpareigojimų, atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais.

34. Žuvininkystės tarnyba turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

______________

Atnaujinimo data: 2024-02-22