>
2024-01-29

Įgyvendintas projektas „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“

Siekiant gerinti žuvų migracijos sąlygas, 2023 m. pabaigoje Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos sėkmingai įgyvendino projektą „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“. Projekto tikslas: atkurti Kražantės upės vagos ruožą žemiau Kelmės užtvankos slenksčio, siekiant sudaryti sąlygas žuvų migracijai į tinkamas nerštavietes bei pertvarkyti Vokės upės ruožą žemiau Vaidotų slenksčio, įrengiant akmenų metinius, bunas, paskleidžiant riedulius, sudarant sąlygas žuvims patekti į upės aukštupį.

Esant minimaliems upės debitams, Kražantės upės ruože žemiau Kelmės užtvankos vandens lygis būdavo nepakankamas, kad neršto metu plaukiančios žuvys netrukdomai galėtų pasiekti Kelmės užtvankoje esančią žuvų pralaidą. Kražantės upės ruožo vagos tvarkymo darbai buvo vykdomi 2022 m. birželio–rugpjūčio mėn. Išvalyta 152 m ilgio nuvedamojo kanalo ruože augusi augmenija ir susikaupusios sąnašos. Įrengtas žuvų nukreipimo statinys, skirtas nukreipti neršti plaukiančias žuvis nuvedamojo kanalo link, kurio aukštupyje yra žuvų pralaida. Taip pat sumontuotos 7 dambos, vandens lygio pakėlimui.

Žuvų migracijos kliūtis Vokės upėje – prieš daugelį metų pastatyta vandens malūno užtvanka (slenkstis) su gelžbetonio tiltu. Pastačius užtvanką, žemiau jo buvo įrengtas akmenų tvirtinimas, kurį įveikdavo daugelis žuvų. Akmenų tvirtinimas per daug metų buvo veikiamas upės vandens ir palaipsniui paplaunamas bei nuardomas.

Prieš 25 metus atlikus tilto ir užtvankos rekonstravimo darbus, buvo atstatytas akmenų tvirtinimas žemiau užtvankos, tačiau bėgant laikui tvirtinimas vėl buvo paplautas. Dėl to įtekėjimo dalies prieš užtvanką aukštutiniame bjefe ir upės vagos lygio žemutiniame bjefe susidaręs aukščių skirtumas siekė 1,1 m. Tokio vandens aukščių skirtumo žuvys įveikti nepajėgė.

Įgyvendinant projektą „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“, 2023 m. Vokės upėje buvo atstatyti akmenų tvirtinimai (tvirtinimų ilgis – 27 m) ir pertvarkyta 31 m ilgio vagos dalis suformuojant akmenų slenksčius, sudarant sąlygas žuvims patekti į upės aukštupį.

Projektas „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ buvo vykdomas vadovaujantis Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2.3.3 uždaviniu – pagerinti žuvų migracijos sąlygas – bei įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ veiksmų programos 5.3.1 uždavinį „Vandens telkinių būklės gerinimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-12-31.

Projektui skirta parama – 127 329,01 Eur.

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, diagrama, eskizas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas