Priemonės kovai su NNN žvejyba

Informacija žuvininkystės produktų importuotojams, vežantiems žuvininkystės produktus į trečiąsias šalis

Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (toliau – Reglamentas Nr. 1005/2008), 14 str. 2 dalis numato, kad žuvininkystės produktų importuotojai, siekdami importuoti žuvininkystės produktus, perdirbtus trečiojoje šalyje, kuri nėra vėliavos valstybė, privalo pateikti atsakingoms tos šalies tarnyboms Pranešimą, numatytą Reglamento Nr. 1005/2008 IV priede(Processing Statement dokumentą). Lietuvos importuotojai privalo pateikti minėtą dokumentą importuodami žuvininkystės produktus į trečiąsias šalis, pvz. Jungtinę Karalystę.

Processing Statement dokumentas turi būti pasirašytas ir patvirtintas vėliavos valstybės atsakingos institucijos.

Žuvininkystės tarnyba primena, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo“ Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra paskirtas kompetentinga institucija, atsakinga už  Pranešimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 IV priede, išdavimą ir tvirtinimą, eksporto ir reeksporto dokumentų tikrinimą, Nemanipuliavimo sertifikato išdavimą.

 

Įgyvendinant NNN Reglamentus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą, paskyrimo” yra paskirtos Lietuvos Respublikos institucijos, atsakingos už Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką įgyvendinimą:

1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už:
1.1. išankstinių pranešimų apie numatomą trečiųjų šalių žvejybos laivų atplaukimą į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą priėmimą;
1.2. trečiųjų šalių žvejybos laivų iškrovimo ir perkrovimo operacijų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste tikrinimą;
1.3. Europos Sąjungos valstybių narių laivų iškrovimo ir perkrovimo operacijų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste tikrinimą pagal reglamentą (ES) Nr. 640/2010;
1.4. TATAK sužvejotų paprastųjų tunų kiekio dokumentų (toliau – kiekio dokumentai) formų pagal reglamentą (ES) Nr. 640/2010 išdavimą su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams;
1.5. sugautų žuvų kiekio sertifikatų, statistinių dokumentų, kiekio dokumentų ir sugavimo dokumentų, išduodamų eksportuoti į trečiąsias šalis su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautus žuvininkystės produktus, bei jų priedų ir kopijų tvirtinimą ir šių dokumentų kopijų teikimą Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms;
1.6. patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimą;
1.7. informacijos apie neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių ar remiančių nacionalinių subjektų veiklą rinkimo ir tikrinimo koordinavimą ir pranešimą Europos Komisijai;
1.8. reglamento (EB) Nr. 1010/2009 39 straipsnyje nurodytos atsakingos bendros ryšių tarnybos ir reglamento (ES) Nr. 640/2010 10 straipsnio 3 dalyje nurodyto informacijos centro funkcijų atlikimą;
1.9. reglamento (EB) Nr. 1005/2008 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos, 55 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos ir reglamento (ES) Nr. 640/2010 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimą Europos Komisijai.

2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba kita šio departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga kompetentinga institucija paskirta atsakinga už:
2.1. sugautų žuvų kiekio sertifikatų, reeksporto sertifikatų, statistinių importo dokumentų, reeksporto liudijimų, kiekio dokumentų, sugavimo dokumentų ir kitų dokumentų, kurie pagal reglamento (EB) Nr. 1005/2008 13 straipsnį pripažįstami sugautų žuvų kiekio sertifikatais, pateikiamų importuojant žuvininkystės produktus, priėmimą ir tikrinimą;

2.2. sugautų žuvų kiekio sertifikatų, statistinių eksporto dokumentų, kiekio dokumentų ir sugavimo dokumentų, pateikiamų eksportuojant žuvininkystės produktus, priėmimą ir tikrinimą;

2.3. sugautų žuvų kiekio sertifikatų reeksporto skilties, reeksporto sertifikatų ir reeksporto liudijimų, pateikiamų reeksportuojant žuvininkystės produktus, tikrinimą ir tvirtinimą;

2.4. pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 14 straipsnio 2 dalį priėmimą ir tvirtinimą.

Reglamentai, kuriais vadovaujantis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai:

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999

2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 86/2010;

2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 468/2010 sudarytas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas. Sąrašas kasmet atnaujinamas pagal regioninių žvejybos organizacijų teikiamus duomenis. 2023 m. liepos 25 d. įsigaliojo Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/1471, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas.

NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas (aktualus)

Šiaurės Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (North Pacific Fisheries Commission – NPFC) paskelbtas ir 2023 m. liepos 26 d. įsigaliojęs Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų sąrašas NPFC 2023 IUU Vessel List

NEAFC sudarytas NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas (A dalis)

NEAFC sudarytas NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašas (B dalis)

Daugiau informacijos, susijusios su Reglamentų (EB) Nr. 1005/2008 beiNr. 1010/2009 įgyvendinimu, galima rasti tinklapyje http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm .

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Jolantą Preimantę, tel. (8 700) 14 924, el. paštas [email protected] arba Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėją Gintarę Aničienę, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-02-07