Pažymos apie darbo stažą išdavimas

PATVIRTINTA
Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos direktoriaus
2020 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. V1-53

 

 

PAŽYMOS APIE DARBO STAŽĄ IŠDAVIMO

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie darbo stažą išdavimas.

2.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2.2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

3.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal poreikį.

5.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Karabinienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė tel. (8 700) 14 939, el. paštas [email protected]

6.

Administracinės paslaugos vadovas

Ilona Dumšienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 942, el. paštas [email protected]

7.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti iš karto, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Žuvininkystės tarnyboje dienos.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygtinai)

Neatlygintinai.

9.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėstomas laisva forma. Jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba kiti kontaktiniai duomenys atsakymui gauti, laikotarpis, už kurį reikalinga pažyma. Prašymo forma čia.

10.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

Atnaujinimo data: 2024-01-09